Теоретичний семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
121Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
12доцент Гринчак В. А.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є аналіз та вивчення основ, методів та принципів наукової діяльності та ознайомлення магістрів із її основами та правилами оприлюднення результатів.
Завдання навчальної дисципліни полягає у системному і комплексному підході до вивчення суті і змісту наукових досліджень, визначення їх ролі і місця в системі сучасному суспільстві та житті, а також набутті магістрами навичок проведення наукового дослідження, розмежування видів наукових робіт за критеріями вимог, які до них висуваються, апробації набути знань як у процесі написання магістерської роботи, так і в процесі її публічного захисту, а також належного оформлення результатів наукового дослідження.
В результаті вивчення дисципліни магістр повинен
знати:
• Суть і зміст наукового дослідження як основи професійної трудової діяльності.
• Перелік нормативно-правових актів, які регулюють науково-дослідницьку роботу.
• Класифікацію видів науково-дослідницьких робіт в гуманітарній сфері (тези, статті, дисертації тощо).
• Вимоги до порядку проведення різних видів науково-дослідницьких робіт та оприлюднення їх результатів.
• Поняття та зміст наукової діяльності та наукового дослідження.
• Поняття та зміст наукового напрямку та наукової проблеми,
• Зміст вимог, які висуваються до написання магістерських робіт, як різновиду науково-дослідницької роботи.
• Зміст та суть методів наукового дослідження.
• Зміст вимог, які висуваються до оформлення магістерських робіт, як різновиду науково-дослідницької роботи.
• Порядок публічного захисту магістерських робіт.
вміти:
• Кваліфікувати та розмежовувати види науково-дослідницьких робіт.
• Встановлювати взаємозв’язок між метою наукового дослідження та формуванням його результатів.
• Визначати зміст актуальності наукової проблеми та правильно встановлювати завдання наукового дослідження.
• Правильно застосовувати наукові методи дослідження.
• Належно оформляти результати науково-дослідницьких робіт.
• Застосовувати теоретичні знання в процесі написання та захисту магістерської роботи.
• Розмежовувати обсяг та зміст поняття, наукова ідея, проблема, гіпотеза. концепція,
• Визначати та розмежовувати принципи пізнання (принцип детермінізму, принцип відповідності та принцип субсидіарності).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму