Теоретичний семінар “Актуальні проблеми країнознавчих досліджень”

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1136професор Антонюк Н. В.

Опис курсу

Мета –з’ясування теоретичних основ, питань методики, технологій та організації науково-дослідницької діяльності, тобто формування і практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукового дослідження протягом процесу написання магістерських робіт.

Основні завдання дисципліни: у підтримку вивчення курсу та виконання дослідження за обраною тематикою студент повинен засвоїти методику та методологію написання магістерських робіт з спеціальності “країнознавство”а також уміти відбирати та аналізувати необхідну інформацію, формулювати мету, завдання, гіпотезу, планування проводити емпіричні дослідження, порівнювати їх результати із теоретичними обгрунтуваннями проблем, формулювати висновки магістерського дослідження.

Знати: – сучасні проблеми та напрями досліджень країнознавчої науки;

– кваліфіковано володіти понятійно-категоріальним апаратом;

– методикою виконання та оформлення магістерської роботи;

– процедуру захисту;

Вміти: – застосовувати теоретичні підходи країнознавчих досліджень при написанні магістерських праць із обраної тематики;

– володіти методикою, технологією та організацією науково-досладницькою діяльністю;

– вміти сформувати теоретичне і практичне підгрунтя для ефективного та кваліфікаційного проведення наукових досліджень.

Рекомендована література

  1. Н.В, Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько, М.П. Ганич Теоретичні основи країнознавства. – К.”Знання”, 2011. – 325 с.
  2. В.І. Зацерковний, І.В.Тішаєв, В.К.Демидов Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник, 2017.

3. С.Е. Важинський, Т.І. Щербак Методика та організація анукових досліджень. Навчальний посібник, 2016.

4. Ю.О. Мєліков Методологія наукових досліджень, 2016.

5. Регіонознавство. За редакцією професора М.С.Дорошка, 2017.

6. А.Романюк, В. Литвин Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Вишеградської групи та інших країн Центрально-Східної Європи, 2016.

7. А.С. Романюк Історія Західних політичних вчень. Навчальний посібник. – К. Знання, 2011 – 255с.

8. Н.В, Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько, М.П. Ганич Теоретичні основи країнознавства. – К.”Знання”, 2011. – 325с.

9. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. – Київ. – Слово, 2004. – 235с.

10. Мойсенюк М.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – К., 2001.

10. Сидоренко В.К. Підготовка магістрів з педагогічних спеціальностей: реальність та проблеми.// Освіта. – 2011. – №31 – 29 травня

11. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. – К.: 2010 – РНКУ “ДІНІТ” – 259 с.

12. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підручник для вищих навчальних закладів – Х.: ХДАХ, 2008. – 288 с.

13. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України. Підр. – К.: Либідь, 2008 – 560 с.

14. Гершунський Б.С. Прогностические методи в педагогике. – К.: вища школа, 2004. – 207 с.

15. Фіцупа М.М. Педагогіка. Навч.посіб. – К.: Академія, 2010. – 544 с.

16. Романчиков в.У. Основи наукових досліджень. Навч. Пос. – К.:Ф “ВІПОЛ” – 2007, – 242 с.

17. Стеченко Д.М. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт. – К.: КУТЕП. – 2010. – 35 с.

18. Владімірова Н.А., Занько Ю.С., Федунь О.В., Худо В.В. Студентські наукові роботи (курсові, бакалаврські, та магістерські: Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту студентських наукових робіт. Львів, 2008 – 56 с.