Вступ до спеціальності “Країнознавство”

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132 годпрофесор Зінько І. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116 год

Опис курсу

Курс “Вступ до спеціальності” вважається провідною, настановчою дисципліною для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціалізації “країнознавство”, яка з першого курсу розкриває широку палітру напрямів, тематичних блоків, загальних схем країнознавчого дослідження. З самого початку навчання за цією спеціальністю студенти повинні ознайомитися з неоднозначністю і суперечливістю трактування країнознавства як синтетичної міждисциплінарної науки,   широким набором типологічних підходів, загальних визначень найбільш уживаних понять і термінів. Курс має велике теоретико-прикладне значення, оскільки під час подальшого навчання студенти матимуть змогу використати набуті знання, вміння і навички у конкретному тематичному дослідженні. Розглядаються такі тематичні блоки як “Країнознавство як суспільна дисципліна”, “Країнознавчі аспекти дослідження населення країни”, “Типологія і регіоналізація країн світу”, “Економічна система країни”. “Політична система країни”, “Дослідження населення у країнознавстві”, “Країнознавчі аспекти міжнародних зв”язків держави” та ін.

Завдання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними принципами наукового країнознавства, історією становлення та розвитку країнознавчих досліджень, основними блоками суспільно-історичних, географічних, демографічно-етнографічних, соціально-економічних, політичних, культурних, правових та ідеологічних складових розвитку країни..  В ході вивчення курсу студентам розкривається логіка та причинно-наслідковий зв’язок між поставленими завданнями, використаними засобами та отриманими результатами у дослідженні країни (держави) як складного суспільно-історичного , соціально-економічного та політичного явища, з’ясовуються основні підходи щодо аналізу місця та ролі країни у сучасних міжнародних відносинах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

– об’єкт і предмет наукового країнознавства,

– основні складові-блоки функціонування держави;

– сновні групи чинників, що визначають механізми функціонування економічної, політичної та правової системи країни;

– розуміти складність, взаємообумовленість та суперечність зв’язків між різними складовими та чинниками суспільного розвитку країни-держави.

 

В результаті вивчення даного предмета студент повинен вміти:

–          оперувати країнознавчою термінологією з метою аналізу сфер та напрямів суспільного життя держави;

–          встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у детермінантах, засобах, інструментах та наслідках різних напрямів політики держави;

–          проводити синтез наукових знань із застосуванням міждисциплінарного підходу задля побудови цілісного уявлення та формування образу країни

Рекомендована література

   

     Рекомендована література

      Базова література

 1. Антонюк Р.В., Мальська М.П., Занько Ю.С., Ганич Ю.С. Теоретичні основи країнознавства. Підручник. – К.: Знання, 2011. – 326 с.
 2. Боришполец К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 222 с.
 3. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. – М.: МГИМО, 2006. – 280 с.
 4. Вахудова М.-А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. – К.: Видав. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 379 с.
 5. Витвер И.А. Историко-географическое введение в экономическую географию зарубежного мира. – М.: Гегорафгиз, 1963. – 367 с.
 6. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективніших суспільств. – К.: Наукова думка, 1990. – 208 с.
 1. Газін В., Копилов С. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2002 рр. – Київ: Либідь, 2004. – 623 с.
 2. Гуми лев Л.Н. География этноса и исторический период. – Лг.: 1990.
 1. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 1. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – К: Знання, 2008. – 839 с.
 2. Етнографія України/За ред. проф.. С.А. Макарчика. – Львів: Світ, 1994
 3. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 1. Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с.
 1. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 479 с.
 2. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 3. Культура і побут населення України. – К.: Либідь, 1993.
 4. Мальський М.З., Зінько І.З. Система знань про етнос, державу і суспільство/ Політика і час. – №12.- 1997. – С. 43-48.
 5. Мироненко Н.С. Страноведение. Теория и методы. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с.
 6. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 7. НАТО. Довідник. – К.: Основи, 1997.
 8. Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994.
 9. Ровенчак І. Типологія країн світу. – Львів:Світ, 1997.
 10. Русаков А.М. Америка без стереотипов. – М.: Мисль, 1989.
 11. Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем. – М.:Просвещение, 1980.
 12. Соціально-економічна географія світу/ за ред. Кузика С.П.- Львів, 2002.
 13. Устименко Ю. Познайомтесь:Ирландия. – М.Мысль, 1978.
 14. Яровой Г. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе. – СПб.: Норма, 2007. – 280 с.
 15. Яценко Б.П., Бабарицька В.К. Країнознавство. Основи теорії. Навчальний посібник. –

К.: Либідь, 2009. – 312 с.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму