Субнаціональний вимір ЄС

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Калитчак Р. Г.

Опис курсу

Вступ
а) Сьогодні Україна безпосередньо межує з Європейським Союзом, а двостороння взаємодія з цим інтеграційним об’єднанням набуває все більшої динамічності, особливо після підписання Угоди про асоціацію. Подальше зближення України з Європейським Союзом вимагає глибшого вивчення окремих аспектів європейських інтеграційних процесів, щоб вчасно реагувати на виклики двосторонньої співпраці. У цьому контексті академічний модуль, що був впроваджений за підтримки Програми ім. Жана Моне уможливлює одночасно як збагатити власні знання про це інтеграційне об’єднання, так і врахувати вимоги необхідності кращого розуміння регіональної проблематики. З цією метою цей міждисциплінарний за своїм характером курс покликаний забезпечити розуміння особливостей функціонування Європейського Союзу шляхом вивчення його субнаціонального рівня.
б) Навчальний курс є частиною магістерської спеціалізації факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Цей магістерський курс покликаний доповнити навчальну програму з європейських інтеграційних студій, сприяючи отриманню практичних знань з тематики інституційної розбудови та економічного розвитку субнаціонального рівня ЄС, що часто залишається поза увагою загальних курсів. Доцільність курсу також обумовлена потребою краще збагнути рольову функцію українських регіонів у контексті зближення нашої держави з Європейським Союзом та критично осмислити, яким чином інтенсифікація двосторонньої співпраці впливає на різні регіони України
Навчальний курс «Субнаціональний вимір ЄС» поєдную лекційні заняття з практичними семінарами. Окрема увага приділяється збалансованому поєднанню теоретичних аспектів з вивченням практичних прикладів. Студенти також мають можливість брати участь у воркшопах із залученням потенційних працедавців, що уможливлять отримання прикладних компетентностей, зокрема щодо управління проектами ЄС.
в) Навчальний курс розрахований для бакалаврів-міжнародників, правників, економістів, що мають загальні знання про Європейський Союз та його відносин з Україною і належно володіють англійською мовою.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Курс поділений на три ключові тематичні блоки. У першому основна увага буде зосереджена на політичних, інституційних та економічних аспектах регіонів, регіоналізму, регіоналізації та регіональної політики ЄС. У другому йтиметься про особливості субнаціонального виміру у нових країнах-членах, насамперед з Центральної і Східної Європи. У третьому основний наголос робитиметься на важливості євроінтеграційного чинника для України. Зокрема буде критично осмислено взаємодію між ЄС так Україною на регіональному рівні.
Професійна орієнтованість курсу передбачає, що в результаті його засвоєння студенти повинні:
•            Розуміти комплексний характер і релевантність третього рівня врядування Європейського Союзу;
•            Критично оцінювати ефективність та емпірично продемонструвати, яким чином Європейський Союз впливає на інституційний потенціал та економічний розвиток регіонального рівня врядування;
•            Роз’яснити амбівалентну роль ЄС у процесі регіоналізації країн Центральної і Східної Європи;
•           Самостійно визначити і критично осмислювати потенційний вплив Європейського Союзу на процес децентралізації в Україні.
•            Розвинути професійні навички у відповідності до вимог ринку праці.

І. Субнаціональні регіони у Європейському Союзі.
Тема 1. Регіон, регіоналізм та регіоналізація: основні поняття та підходи.
Ключові підходи до визначення поняття регіон. Їхня основні типологізація. Аналіз, систематизація та класифікація підходів щодо регіоналізму з політичної, правової, економічної та інших дисциплінарних перспектив. Наслідки взаємодії між регіоналізмом і глобалізацією у контексті «думай глобально, дій локально».
Відмінності між федеративними, децентралізованими та унітарними держави. Ключові компоненти процесу децентралізації. Особливості здійснення регіоналізації та головні підходи до її дефініювання. Множинність форм регіоналізації усередині Європейського Союзу. Регіоналізація як інструмент демократизації та механізм оптимізації державного управління. Типи і структура субнаціональних регіонів у країнах-членах Європейського Союзу.

Тема 2. Регіони у Європейському Союзі.
Дефініювання системи багаторівневого врядування. Взаємодія регіонів з іншими акторами усередині Європейського Союзу. Амбівалентність концепту «Європа регіонів». Зміна ролі субнаціональних регіонів на рівні країн-членів і Європейського Союзу. ЄС як можливість для розвитку субнаціонального врядування.
Вплив європейських інтеграційних процесів на проведення регіоналізації у країнах-членах. Порівняльна характеристика Італії, Німеччини та Великої Британії.
Роль регіонального самоврядування у процесі ухвалення та імплементації рішень ЄС. Механізми залучення субнаціональних регіонів у систему врядування Європейського Союзу та їхня взаємодія з наднаціональними інституціями ЄС. Особливості функціонування Комітету регіонів та представництв субнаціональних регіонів у Брюсселі.

Тема 3. Регіональна політика Європейського Союзу.
Історія становлення регіональної політики у Європейському Союзі. Ключові цілі, принципи та інструменти регіональної політики ЄС, зокрема структурних фондів та фондів гуртування. Основні фінансові інструменти ЄС у контексті регіонального вирівнювання. Виклики та недоліки регіональної політики Європейського Союзу. Вплив допомоги Європейського Союзу на регіональний розвиток на прикладі Італії.

Тема 4. Транскордонна співпраця.
Значимість і функції кордонів у сучасній Європі. Теоретичне підґрунтя транскордонної співпраці. Правові засади міжрегіональної співпраці у Європі.  Основні інструменти підтримки та стимулювання транскордонної співпраці Європейським Союзом. Ключові виклики та перешкоди для розбудови динамічнішої та ефективнішої транскордонної співпраці.

ІІ. СУБНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ТА КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ.

5. Історична ретроспектива розбудови субнаціональних регіонів у Центральній та Східній Європі.
Особливості становлення субнаціонального рівня врядування у країнах Центральної та Східної Європи. Вплив соціалістичного періоду на розвиток регіонів. Реформування субнаціонального рівня врядування постсоціалістичних країн наприкінці ХХ ст. Значимість історичного контексту у розвитку субнаціонального врядування. Порівняльний досвід країн-членів Вишеградської групи.
Важливість історичного чинника для розуміння становлення та подальшого розвитку субнаціональних регіонів у посткомуністичних країнах.

6. Регіоналізація як складова вступу у ЄС.
Вплив процесу розширення ЄС на формування та розвиток регіонального врядування у країнах Центральної і Східної Європи.  Причини, реалізація та наслідки регіональної адміністративної реформи у країнах-кандидатах на набуття членства у Європейському Союзі. Розвиток регіонального самоврядування та посилення адміністративної спроможності як складова процесу регіоналізації у країнах Центральної і Східної Європи. Інституціоналізація регіонів у країнах-кандидатах на набуття членства у Європейському Союзі як результат поєднання тиску з боку ЄС, перцепції цього тиску та внутрідержавних чинників. Рецепція західноєвропейського досвіду у контексті регіоналізації  у країнах Центральної і Східної Європи.

7. Регіональна політика ЄС для країн Центральної і Східної Європи.
Важливість регіональної політики ЄС для  нових країн-членів. Вплив кращих європейських практик ЄС у сфері регіональної політики на країни Центральної і Східної Європи. Роль передвступних фінансових інструментів  для регіонального розвитку посткомуністичних країн. Зміни у позиції Європейської Комісії щодо регіональної політики у країнах Центральної і Східної Європи. Ключові механізми взаємодії країн-кандидатів та Європейської Комісії з проблематики регіонального розвитку. Аналіз особливостей адміністрування, зокрема моніторингу та контролю щодо використання фінансових інструментів Європейського Союзу у сфері регіонального розвитку.

8. Порівняння досвіду Польщі та Угорщини у сфері регіоналізації і регіональної політики.
Адміністративно-статистична регіоналізація в Угорщині. Демократична регіоналізація в Польщі.  Особливості реформування регіонального врядування у двох країн з компаративістської перспективи. Взаємовплив вимог Європейського Союзу у контексті підготовки до набуття членства і внутрішніх чинників. Критичний аналіз ролі ЄС як рушія регіоналізації у країнах-кандидатах. Стан регіональної демократії та рівень регіонального розвитку у період після набуття повноправного членства у ЄС.

ІІІ. СУБНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ЄС ТА ЙОГО ЗНАЧИМІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ.

9. Європеїзація та країни партнери ЄС.
Теоретичне засади дослідження європеїзації. ЇЇ дефініювання. Джерела її появи, механізми поширення та вплив у розповсюдженні європейських стандартів Відмінність європеїзації між країнами-членами і країнами кандидатами. Трансформаційний потенціал європеїзації у країнах-партнерах у регіоні Східної Європи шляхом розбудови альтернативних до повноправного членства форматів взаємодії. Інструментарій зовнішньої європеїзації: стратегії залучення, двостороннє партнерство, соціалізація тощо. Досвід України.

10. Субнаціональна складова Політики Добросусідства.
Роль субнаціональних регіонів у розбудові Європейським Союзом відносин із сусідніми країнами. Формати включення регіональних властей у взаємодію з ЄС. Ефективність КОРЛЕАП у рамках Східного Партнерства. Нові ініціативи ЄС з регіонального розвитку у країнах-партнерах. Налагодження взаємодії з громадянським суспільством. Порівняння досвіду Середземноморських країн та учасників Східного Партнерства.

11. Чинник ЄС та регіональний вимір в Україні
Територіально-адміністративна структура, брак належної регіональної політики і слабкість регіонального самоврядування. Критичне осмислення регіоналізму як складової політичного життя в Україні. Досягнення і виклики процесу децентралізації в Україні.
Аналіз впливу ЄС як комплементарного чиннику для впровадженні перетворень на регіональному рівні. Формування, роль та ефективність різних механізмів взаємодії та комунікації між українськими регіонами та партнерами з Європейського Союзу. Потенційний вплив ЄС на субнаціональне врядування, регіональний розвиток та громадянську активність у регіонах шляхом популяризації партисипативної демократії, впровадження кращих адміністративних практик ЄС, надання фінансово-технічної допомоги. Використання ЄС у риторичному контексті з метою обґрунтувати доцільність посилення ролі ЄС.

12. Транскордонна співпраця України та Європейського Союзу. 
Транскордонна співпраця як передумова розвитку прикордонних територій. Організаційні форми, законодавче забезпечення та механізми фінансування.  Значимість єврорегіонів у двосторонній співпраці.  Особливості транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом.

Рекомендована література

 • Калитчак Р. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. – К. : Знання, 2007. – 303 с.
 • Регіональна політика : правове регулювання. Світовий та український досвід /В. Куйбіда, А. Ткачук. – К. : Леста, 2010. – 224 с.
 • Регіональна політика Європейського Союзу: підручник / [за ред. Віктора Чужикова]. — К.: КНЕУ, 2016. — 495 с.
 • Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики. Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». – Київ : 2014. – 416 с.
 • Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції: монографія / Н. А. Мікула, В. В. Засадко. – К. : НІСД, 2014. – 316 с.
 • Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу – К.: Знання, 2011. – 187 с.
 • Cross-Border Cooperation Structures in Europe: Learning from the Past, Looking to the Future. [Edited by L. Domínguez and I. Pires]. – Euroclio Bruxelles, BEL: Peter Lang AG, 2014.
 • De-Coding New Regionalism. Shifting Socio-Political Contexts in Central Europe and Latin America [Edited by J. W. Scott]. – London : Routledge, 2009.
 • EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction [Edited by J. Bachtler, P. Berkowitz, S. Hardy, T. Muravska]. – New York : Routledge, 2017.
 • Europe, Regions and European Regionalism [Edited by Scully R. and Wyn Jones R.]. – Basingstoke: Palgrave Studies in European Union Politics, 2010.
 • Grabbe H. The EU’s Transformative Power: Europeanization through Conditionality in Central and Eastern Europe. – London: Palgrave Macmillan, 2006.
 • Handbook on Cohesion Policy in the EU [Edited by S. Piattoni and L. Polverari]. – Cheltenham: Edward Elgar, 2016
 • Hughes J., Sasse G., Gordon C. Europeanization and regionalization in the EU’s enlargement to Central and Eastern Europe: the myth of conditionality. – Basingstoke: Palgrave, 2005.
 • McCann Ph. The Regional and Urban Policy of the European Union: Cohesion, Results-Orientation and Smart Specialisation. – Cheltenham: Edward Elgar, 2015
 • Panara, C. The Sub-national Dimension of the EU: A Legal Study of Multilevel Governance. – Cham: Springer, 2015.
 • Regional Dynamics in Central and Eastern Europe: New Approaches to Decentralization [Edited by Palermo F., Parolari Martinus S.]. – Brussels: Nijhoff Publishers, 2013.
 • Rowe C. Regional Representations in the EU: Between Diplomacy and Interest Mediation. – Basingstoke: Palgrave Studies in European Union Politics, 2011.
 • Tatham M. With, Without, or Against the State?: How European Regions Play the Brussels Game. – Oxford University Press, 2017.
 • The Impact of European Integration on Regional Structural Change and Cohesion [Edited by Krieger-Boden Ch., Morgenroth E. and Petrakos G.]. – London: Routledge 2008.
 • The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe [Edited by Loughlin J., Hendriks F., Lidstrom A.]. – Oxford, New York: Oxford University Press, 2011.
 • The Regional Challenge in Central and Eastern Europe: Territorial Restructuring and European Integration [ed. by Keating M., Hughes J.]. – Brussels: P.I.E.-Peter Lang, 2003
 • The Role of the Regions in EU Governance [Edited by Panara C., De Becker A.]. – Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
 • Universities, Cities and Regions Loci for Knowledge and Innovation Creation [Edited by R. Capello, G. Gorzelak and A. Olechnicka]. – London: Routledge 2013
 • Zucca F. International Relations of Local Authorities: From Institutional Twinning to the Committee of the Regions: Fifty Years of European Integration History. – Bruxelles, BEL: Peter Lang AG, 2012.