Політика сталого розвитку

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Федунь О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132

Рекомендована література

Базова література

 1. Брундланд Г. Наше спільне майбутнє: Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку. – Оксфорд: Оксфорд Юніверсіті Пресс, 1987 – 512 с.
 2. Герасимчук З. В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика: Монографія / З. В. Герасимчук — Луцьк: Надстир’я, 2008. — 528 с.
 3. Герасимчук З. В. Стимулювання сталого розвитку регіону: теорія, методологія, практика: Монографія / Герасимчук З. В., Поліщук В. Г. — Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. — 516 с.
 4. Гречко Т. К., Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку : навч. посіб. / Т. К. Гречко, С. А. Лісовський, С. А. Романюк, Л. Г. Руденко. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 264 с.
 5. Голубець М. А. Розвиток «сталий» чи «збалансований»? / М. А. Голубець // Український географічний журнал. — 2006. — № 2. — С. 66-69.
 6. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. – Львів, 2001. – 240 с.
 7. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові. – К., 1993. – 238 с.
 8. Данилишин  Б.М., Дорогунцов С.І., Міщенко В.С., Коваль В.Я., Новоторов О.С., Паламарчук М.М.. Майєр Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. – К.: Інтелсфера, 2002. – 312 с.
 9. Лісовський С.А. Основи сталого (збалансованого) економічного, соціального, екологічного розвитку. Монографія. – Житомир:»Полісся». – 2007. – 108 с.
 10. Лісовський С.А., Марушевський Г.Б., Павличенко П.Г., Руденко Л.Г., Тимочко Т.В Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо + 20. .– К.: Центр екологічної освіти та інформації. 2012.-60 с.
 11. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: Навч. посібник для післядипломної освіти.– Суми, 2006 – 383 с
 12. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг.ред. академіка НАН України Б.Є. Патона – К.: ДУ Інститут економіки користування та сталого розвитку НАН України, 2012. – 72 с.
 13. Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент: запитання та відповіді: Навчальний посібник. Львів, 2004. – 216 с.
 14. Оцінка стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002) в Україні./За ред.. Л.Г. Руденка – К.: Академперіодика, 2004. – С.18 – 40.
 15. Програма дій «Порядок денний на ХХI століття: ВГО «Україна. Порядок денний на ХХI століття». – Пер. з англ. – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с..
 16. Руденко Л.Г. Сталий розвиток: пошуки моделей сталого розвитку України // Український географічний журнал. – 1998. – №1. – С. 5– 12.
 17. Руденко Л.Г., Лісовський С.А. Роль Українських Карпат у забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку України. – Український географічний журнал. – 2009. – № 3. – 66 с.
 18. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / [Андрєєва Н. М., Бараннік В. О., Бєлашов Є. В. та ін.]; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є. В. / РВПС України НАН України, ІПРЕЕД НАН України, СусДУ, ЛНТУ, НДІ СРП.— Сімферополь: ПП “Підприємство «Фєнікс», 2010. — 582 с.
 19. Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2002 – 2012) / За ред. Руденко Л.Г. – К.: Академперіодика, 2014. – 359 с.
 20. Туниця Ю. Екологічна конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблеми. Львів, 2002. – 298 с.
 21. Федунь О.В. Екологізація міжнародних відносин у контексті сталого розвитку. – // Вісник Львів. ун-ту: серія міжн. відн. – Випуск 30. – 2012.
 22. Федунь О.В., Зінько І.З. Європейський вектор трансформації екологічної політики України. – // Вісник Львів. ун-ту: серія міжн. відн. – Випуск 35. – 2014. – С. 3-13.
 23. Хвесик М. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України / М. Хвесик, І. Бистряков // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 4-12.
 24. Шевчук В. Я. Макроекономічні проблеми сталого розвитку / Шевчук В. Я. — К.: Гео-принт, 2006. — 200 с.

Допоміжна література

 1. Екологія / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко , М.А. Хвесик , ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 371с.
 2. Звіт Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку. Генеральна Асамблея ООН. А/Рез/42/187: 96 пленарна сесія, 11 грудня 1987 р.
 3. Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020″// Відомості Верховної Ради України.
 4. Царенко О.М., Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування. К.: Вища школа, 1999. – 176 с.
 5. Enquete – Kommission ” Schutz des Menschen und der Umwelt ” Die Industriegesellschaft gestalten – Perspektiven f?r einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialstr?men, Bonn
 6. Nutzinger H.G. Radke V. Das Konzept der nachhaltigen Wirtschaftsweise, in: Nutzinger, H. G. Hrsg., Nachhaltige Wirtschaftsweise und Energieversorgung . – Marburg , 1995 . – S. 13 – 50.
 7. World Commission on Environment and Development Our Common Future . – Oxford , 1987.
 8. What is Sustainable Development? Goals, Indicators, Values, and Practice. By R.W.Kates, Th.M.Parris and A.A.Leiserowitz, 2005. – Vol. 47. – N. 3. – P. 8-21.

  Інформаційні ресурси

 1. Вчення про ноосферу та формування планетарної свідомості В.Вернадського. . [Електронний ресурс ] – Режим доступу http://kimo.univ.kiev.ua/Phil/33.htm
 2. Стратегія розвитку. . [Електронний ресурс ] – Режим доступу http://www.reforms.in.ua/Content/download/Strategy2020updUA.pdf – Україна-2020
 3. Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «»Україна-2020 . [Електронний ресурс ] – Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
 4. Коаліція українських екологічних неурядових організацій “Альтер-Еко” . [Електронний ресурс ] – Режим доступу htth://www.alter-eco.org.ua. –
 5. htth://www.menr.gov.ua. – сайт Міністерства екології і природних ресурсів України.
 6. htth://www.mem.dk/аarhus-conference. – сайт Оргуської конференції
 7. htth://www.ekopravo.Lviv.ua. – сайт Благодійного Фонду “Екоправо-Львів”.
 8. Індикатори сталого розвитку. Офіційний веб-сайт Організації Об’єднаних Націй. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/esa/dsd/ dsd_aofw_ind/ ind_index.shtml? utm_ source
 9. Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання ХХІ ст. . [Електронний ресурс ] – Режим доступу http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/20-human-geography-ukraine-world/273-stalyi-rozvytok-yak-paradygma-suspilnogo-zrostannya-21-st
 10. Садовенко А.П. і ін. Сталий розвиток суспільства: Навч. посібн. – К. , 2009. /. [Електронний ресурс ] – Режим доступу  http://msdp.undp.org.ua/data/publications/inside_part_of_the_manual.pdf
 11. Цілі сталого розвитку 2016-2030. . [Електронний ресурс ] – Режим доступу http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
 12. Цілі сталого розвитку в Україні . [Електронний ресурс ] – Режим доступу http://sdg.org.ua/ua
 13. “Глобальні Цілі Сталого Розвитку”2015 Публікація . [Електронний ресурс ] – Режим доступу http://sdg.org.ua/ua/resources-2/40-2015-publikatsiia-hlobalni-tsili-staloho-rozvytku
 14. Цілі розвитку тисячоліття: Україна-2015 / сайт ПРООН в Україні. [Електронний ресурс ] – Режим доступу http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/mdg/millennium_development_goals_ukraine_2014/
 15. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, офіційний текст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/ru/publish/article?art_id=2465813 44&
 16. У Львові провели Перший Всеукраїнський Форум сталого розвитку[Електронний ресурс ] – режим доступу http://gazeta.lviv.ua/news/2016/02/01/52852
 17. Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development [Електронний ресурс ] – режим доступу http://www.un-documents.net/jburgpln.htm
 18. Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report of the sustainable development strategy. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publi cation?p_product_code=KS-31-11-224.
 19. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму