Основи фінансового менеджменту

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Залік
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Москалик Л. Р.
616доцент Москалик Л. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Москалик Л. Р.
616доцент Москалик Л. Р.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є формування системи базових знань з теорії фінансового менеджменту, засвоєння змісту основних фінансових політик, механізмів дії фінансових важелів, реалізації фінансових методів, а також, основних принципів формування стратегії і тактики фінансового менеджменту.

Завдання: ознайомлення студентів з теоретичними засадами фінансового менеджменту і методичним інструментарієм управління фінансами, оптимізації грошових потоків, фінансового аналізу, та фінансового планування і прогнозування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– Теоретичні, організаційні та правові основи фінансового менеджменту;

– Механізм дії інструментів фінансового менеджменту, фінансові методи, прийоми і важелі.

вміти:

– орієнтуватися в питаннях оптимізації грошових потоків, фінансового аналізу, та фінансового планування і прогнозування з використанням методичного інструментарію управління фінансами.

володіти:

– алгоритмами та методами обґрунтування альтернативних фінансових рішень;

– принципами розробки фінансової політики підприємства з окремих напрямків його діяльності;

– інструментарієм фінансового менеджменту.

Рекомендована література

Базова:

 1. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Молодь, 1997.

2. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч.посібник. – К.: Знання, 2008. – 483 с.

3. Нікбахт Є., Гропеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993.

Допоміжна:

 1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997.

2. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО «Консалт-Банкир», 1996.

3. Фінанси підприємств/ За ред. А.М.Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1999.

Завантажити

Матеріали

Завдання для підготовки до підсумкового контролю

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму