Міжнародні відносини і світова політика (4 курс, спеціальність Міжнародні відносини)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Федина С. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Федина С. Р.

Опис курсу

Курс спрямований на поглиблення знань студентів про міжнародні відносини і їх взаємозв’язок із світовою політикою, акцентує увагу на проблемних питаннях міжнародного середовища, розвиває аналітичні здібності на основі опрацювання матеріалів про події у міжнародних відносинах та вивченні їх впливу на міжнародні процеси.
Курс передбачає аналітичний огляд подій на кожному занятті, самостійне опрацювання наукових досліджень на задані теми, колоквіуми.

Рекомендована література

1. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. Підручник. – К.: Знання, 2007.- 461 с.
2. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Пер. з фр. – К.: Основи, 1995. – 903 с.
3. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні системи. Світова політика. — К., 2001
4. Магда Є. Гібридна війна. Вижити і перемогти. – Віват, 2015. – 304с.
5. Цыганков П. А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2003. – 590 с.
6. Huntington, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, Simon & Schuster, 1996

Рекомендована література:
7. Бжезінський 3. Велика шахівниця. Американська першість та її стратегічні імперативи / Пер. з англ. – Львів: Лілея-НВ, 2000. – 236 с. 22. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи світове лідерство / Пер. з англ. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 203 с.
8. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. – 1997. – № 1.
9. Дергачев В. А. Цивилизационная геополитика (Геофилософия). – К.: ВИРА-Р, 2004. – 672 с. 28.
10. Зленко А. Дипломатия и политика: Украина в процессе динамичных геополитических перемен. – Х.: Фолио, 2004. – 559 с
11. Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до початку XX ст.): Навч. посіб. / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Т. І.Плазова. – Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 139 с.
12. Каган Р. Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку. – Львів, 2004.
13. Киссинджер Г. Дипломатия / Пер. с англ. – М.: Ладомир, 1997. – 848 с
14. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні відносини. XX століття. — К., 1999.
15. Магда Є. Водотика Т. Ігри відображень. Якою бачить Україну світ. – Віват, 2016. – 352 с.
16. Маддісон В. В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.
17. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.
18. Мальський М., Мацях М. Теорія зовнішньої політики.- Львів, 2004.
19. Міжнародні відносини та світова політика: Підручник / Кер. авт. кол. В. Ю. Крушинський; за ред. В. А. Манжоли. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 863 с.
20. Пронь С.В. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1914-1991 роки: Навч. посіб. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2009. – 140 с.
21. Світова та європейська інтеграція / За ред проф. Я.Й. Малика. – Львів, 2005.
22. Системная история международных отношений в 2-х т. / Под ред. А. Д. Богатурова. Т. 1. События 1918-1945 гг. – М.: Культурная революция, 2006. – 480 с.
23. Системная история международных отношений в 2-х т. / Под ред. А. Д. Богатурова. Т. 2. События 1945-2003 гг. – М.: Культурная революция, 2006. – 720 с.
24. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова. — М., 2000.
25. Хижняк І. А. Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648-1918): Підручник. – К.: Персонал, 2009. – 224 с.
26. Современные глобальные проблемы мировой политики / Кулагин В. М., Лебедева М. М., Барабанов О. Н. и др. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 256 с.
27. Українська дипломатична енциклопедія: У. 2х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – Т.1. – 760 с.
28. Українська дипломатична енциклопедія: У. 2х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – Т.2. – 812 с

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму