Крос-культурний менеджмент

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних економічних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5доцент Єлейко І. В.

Опис курсу

Мета: ознайомлення студентів з культурою функціонування міжнародного та європейського бізнесу, основними поняттями, критеріями; впливом культурних особливостей націй на ведення міжнародних переговорів, укладання угод.

Завдання:

– ознайомлення студентів з особливостями ведення бізнесу у різних країнах;

– вивчення теоретичних засад та класифікацій культур у міжнародному бізнесі;

– вивчення особливостей ділового протоколу та етикету у міжнародному бізнесі;

– ознайомлення студентів з культурою ведення європейського бізнесу;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– основні моделі впливу культури на поведінку у бізнесі;

– вплив релігії на розвиток бізнесу в країні;

– особливості етикету у європейському бізнесі;

– вплив невербального способу поведінки на ведення бізнесу у різних країнах;

– відмінні риси у веденні ділових переговорів з представниками європейських країн, країн Америки, Азії та Близького Сходу.

вміти:

– характеризувати країни, відповідно до їх культурних особливостей;

– характеризувати особливості ведення бізнесу у Європі;

– визначити проблеми культури бізнесу в Україні;

– аналізувати причини конфліктів, що виникають між представниками різних культур.

Рекомендована література

    Основна:

1. Гестеланд Р. Кросс-культурное поведение в бизнесе. Маркетинговые исследования, ведение переговоров, поиски источников поставок и рынков сбыта, менеджмент в различных культурах / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 288 с.

2. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування: Навч. посіб.: 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: ЦНЛ, 2005. – 224 с.

3. Кубрак О.В. Етика ділового спілкування Навч. посіб.: 3-тє вид. Перероб. і доп. – Суми: ВТД „Університетська книга”, К.: ВД „Княгиня Ольга”, 2005. – 222 с.

4. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 380 с.

5. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2006. – 223с.

6. Hofstede G. Culture’s Consequences: Intern Differences in Work-Related Values. L.: Sage, Beverly Hills. 1980.

    Додаткова:

1. Афанасьєв І. Діловий етикет. Етика ділового спілкування. К.: «Альтерпрес», 2006. – 368 с.

2. Андерсен П. Язык тела. Пер. с англ. А. Давыдовой. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 343 с.

3. Герет Томас М., Клоноскі Річард Дж. Етика бізнесу / Остап Ватаманюк (пер.). 2 –ге вид. – К.: Основи, 1999. – 214с.

4. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Режко В.А. Історія світової та української культури: Підручник. – К.: Літера, 2000. – 464с.

5. Колонтай М. Национальные особенности ведения бизнеса. № 5 ноябрь 2004 / Кадровый потенциал http://salespro.ru/188 ЖУРНАЛ “SALES BUSINESS”

6. Кузнецов. Современный язык жестов. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2006. – 448 с.

7. Мясоедов С.П. Основы кросскультурного менеджмента: Как вести бизнес с представителями других стран и культур: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2003. – 256 с.

8. Brake, Walker, Walker, Doing business internationally. Irwin, New York 1995.

9. Richard R. Gesteland. Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Tlumaczenie H. Malarecka-Simbierowicz, Warszawa 2000.

10. Morrison, Conaway, Douress, Dun & Bradstreet’s guide to ding business around the world. Prentice Hall, New York 1997.

   Інформаційні ресурси

1. Персональний сайт Г.Хостеда. – Доступно з: http://feweb.uvt.nl/center/hofstede/index.htm.

2. Персональний сайт М.М.Колонтая. – Доступно з: http://www.kolontay.biz/index.html.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму