Фондові ринки і цінні папери

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232Ємельянова Л. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216Ємельянова Л. О.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення студентів з основними принципами функціонування світових фондових ринків.

Завдання:
а) ознайомлення з основними цінними паперами;
б) вивчення особливостей функціонування світових фондових ринків;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
основні види цінних паперів;
структуру фінансового ринку;
основні ризики фондового ринку;
основні фондові індекси;

вміти:
проводити торги цінними паперами методами жестів та вигуків і електронним;

володіти:
методикою визначення кредитних рейтингів.

Рекомендована література

Базова:

Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовые рынки. – М.: Издательство “Перспектива”, 1995. – 532 с.
Мозговий О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 316 с.
Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: Навчальний посібник/ Київ. нац. економ. ун-т. – К., 2000. – 239 с.; табл.
Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, механизм функционирования: профессиональный курс / Московское агенство ценных бумаг. – М.: Инфра-М, 1996. – 296 с.
Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. – М.: Издательство “Экзамен”, 2002. – 448 с.
Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. – М.: Издательство «Альпина Бизнес Букс», 2007. – 928 с.

Допоміжна:

Найман Э.-Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: Альфа Капитал: Логос, 1997. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с. 221.
Рынок ценных бумаг: Учебник/Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 352 с.: ил.
Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – VIII + 648 с. – (Универсальный учебник).

Інформаційні ресурси:

www.world-exchanges.org
www.fibv.com
www.fese.be
www.pfts.com
http://iosco.org
http://www.cesr.eu

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму