Екологічна політика ЄС

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Федунь О. В.

Рекомендована література

 1. Кравченко С.М., Андрусевич А.О., Бонайн Дж.Е. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища: Підручник / Під заг. ред. Проф.. С.М.Кравченко. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2002. – 336 с.
 2. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища: Навч. посібник. – Львів, 2004. – 256 с.
 3. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Пер. з англ.. – К.: К.І.С., 2005. – 466 с.
 4. Васильев В., Писарев В., Хозин Г. Экология и международные отношения. – М.: Международные отношения, 1978. – С. 15-29.
 5. Европейское право: Учеб. для вузов /Под ред. Л.М.Энтина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 2001.
 6. Європейський Союз. Консолідовані договори. – К.: Port-Royal, 1999. – С. 140-142.
 7. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навч. посібник/ За ред. д-ра іст. наук Н.В.Антонюк, канд. юрид. наук М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – С.262-271.
 8. Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. – Львів: Екоправо-Львів, 2002. – 416 с.
 9. Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. – К., 2000.
 10. Словник-довідник Європейського Союзу /Ред. Ю.Марченко. – К.: К.І.С., 2001. – 152 с.
 11. Тимченко Л.Д. Международное право. – Харьков: Консум, 1999. – 528 с.
 12. Парламентський вимір європейської інтеграції: Збірка матер. – К.: Нора-прінт, 2005.–104с.
 13. Україна на шляху європейської інтеграції. Науково-практич. збірн. матеріалів. – К.: 2000. – 218 с. (Бібліотека Української Академії держ. упр-ня. Львів. філія).
 14. Шнирков О.І., Копійка В.В., Муравйов В.І. Україна-Європейський Союз: економіка, політика, право. Монографія. – Видавничо-поліграф. центр „Київський університет”, 2006. – 268 с.
 15. European Community environment Legislation. European Comission, 1999.
 16. European Consultative Forum on the Environment and Sustainable governance Institutional and procedural aspects of sustainability. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000.
 17. Europejskie prawo ochrony środowiska/Red. M-Sznajder. – Lódż: Instytut Europejski, 1998. – 99 s.
 18. Information for improving Europe’s environment. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1999.
 19. Manual of European Environmental Law bu Alexandre Kiss, Dinah Shelton.-Cambrige university press. – 520 p.
 20. Pietraś M. Bezpieczenśtwo ekologiczne w Europie. – Lublin, 2000. – 387 s.
 21. Unia Europejskie. Informator o ochronie środowiska. – Warszawa, 1999.
 22. EU Envirinmental Policy. Mette Boye and Christian Ege: European Environmental Bureau, August 1999, Bruxelles – p. 27-30.
 23. Zofia Dyśko (red.), Unia Europejska a ochrona środowiska. Wybrane fakty i przemyślenia, Wydawnictwo Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1998.

Нормативно-правові акти:

 1. Commission Decision of 24 Februaru 1997 on the settihg-up a European consultative forum on the environment and sustainable development.
 2. Council Directive 85/337/ETC, on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (OJ L 175, 05.07.1985, p. 40).
 3. Decision No 2179/98/EC of the European Parliament and of the of 24 September 1998 on the review of the European Community programme of policy and action in relation to the environment and sustainable development “Towards sustainability”.
 4. Official Journal L 120, 11.05.1990.
 5. Regulation (EC) NO 1980/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 on a revised Communitu Eco-label Award Scheme.

Інформаційні ресурси

 1. Європейське агентство з навколишнього середовища httm://www.eea.en.int .
 2. Новини, інституції, офіційні документи ЄС з питань охорони навколишнього середовища httm://www.europa.en.int/pol/env/index_en.htm
 3. Європейський центр парламентських досліджень і документації (ECPRD).httm://www.ecprol.org
 4. Шоста програма екологічних дій ЄС. httm://www.europa.en.int/comm/environment/newprg/index.htm
 5. European Environment Agency (EEA).httm://www.dk
 6. Інститут з навколишнього середовища та сталого розвитку. www.ei.jrc.it
 7. Правове регулювання поводження з відходами europa.eu.int/comm/environment/waste/index.htm
 8. Правове регулювання управління водними ресурсами в ЄС europa.eu.int/comm/environment/water/index.htm
 9. Мережа Європейського Союзу з імплементації та застосування права навколишнього середовища europa.eu.int/comm./environment/impel/
 10. Портал Європейського тематичного центру з потоків відходів і матеріалів Європейського агентства з навколишнього середовища waste.eionet.eu.int
 11. Ресурси з права навколишнього середовища ЄС www.fd.unl.pt/je/sg_env.htm

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму