Адвокатура в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9Array

Опис курсу

Курс “АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ ” вивчають студенти денної форми навчання факультету міжнародних відносин Львівського національного  університету ім. І.Франка протягом IX семестру.

Цей курс складається з лекцій та семінарських занять, на яких студент в повній мірі черпає інформацію та оволодіває знаннями, які дають змогу йому зрозуміти сутність навчальної дисципліни. Семінари, проводяться після прочитання лекції з відповідної теми, до уваги береться те, що студент уже отримав певну інформацію та теоретичну підготовку. Під час семінарських, практичних занять студенти закріплюють, поглиблюють та удосконалюють теоретичні знання, котрі вони  отримали на лекціях та під час самостійної підготовки. На семінарських заняттях здійснюється контроль за самостійним вивченням студентами наукової, навчальної літератури, та законодавства зарубіжних країн. З метою більш ефективного вивчення курсу аналізуються першоджерела – міжнародно-правові акти, закони, статути адвокатських обєднань.

Особлива увага приділяєтся ознайомленню студентів практикою, тому програмою передбачено також участь студентів у судовому засіданні.

Мета вивчення дисциплiни: формування у студентів сучасного погляду на професiю адвоката i її мiсце у забезпеченнi прав та охоронюваних законом iнтересiв громадян i юридичних осiб, її значення та роль у побудовi демократичної i правової держави; вироблення свiдомого i вiдповiдального ставлення до майбутньої професiї; засвоєння принципiв та органiзацiйних форм дiяльностi адвокатури та гарантiй адвокатської діяльності, адвокатської етики та особливості захисту прав громадян України.

Структура дисциплiни складається з вступу та основних роздiлiв: Загальні положення про адвокатуру; Правовий статус адвоката Адвокат в кримінальному процесі, Правовий захист в цивільному судочинстві, Етичні основи діяльності адвоката; Діяльність адвоката в Європейському суді по правах людини;

Студенти повиннi знати:

  • поняття, завдання та проблеми подальшого вдосконалення адвокатури України;
  • принципи та органiзацiйнi форми дiяльностi адвокатури в Українi та у зарубіжних країнах;
  • види адвокатської дiяльностi;
  • вимоги, що пред’являються до адвоката, правила адвокатської етики.

Умiти:

  • складати основні процесуальнi документи: позовна заява, клопотання, заяви, скарги тощо;
  • складати установчі документи для реєстрації основних видів господарських товариств: приватне підприємства, товариство з обмеженою відповідальністю, громадська організація;
  • побудувати захист в кримiнальнiй або представництво у цивiльнiй справi чи господарські справі;
  • орієнтуватись у рiзних галузях права;

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму